حلقه صالحین روحانی شهید اسماعیل زاده تسوجی
تبلیغات
كد لوگوي ما

کد لوگوی ما

گلشن راز

کانون فرهنگی حضرت ابوالفضل

پایگاه آموزشی صالحین خیبری

پیوندها

حلقه نوجوانان صالحین روحانی شهید اسماعیل زاده تسوجی پایگاه شهید مطهری تسوج

سرگروه : بهنام اشرفی

1-محمد امام جمعه2-علی بلندی

3-مجید خوئی

4-مهدی حسن کریمی

5-رضا حاجی آقابالو

6-معین فرامرزی

7-حسین کرباسی

8-محمد دل آرام


9-سید محمد موسوی

10-محمود زبرجدی

11-امیر نجف پور

12-حامد هاشمی

13-میرعلی اصغر اسماعیل طباطبائی14-جواد موسوی پور


15-اکبر جودتی


16-سید حسن هاشمی

17-مجید رحیمی الماسیان

18-مهدی اصغری مرجانی

19-امیر مختاری

20-مهدی سهرابی

21-محمدعلی نظافتی

22-امیر قاضی یاری

23-مهدی زارعی


24 رضا شیخ یوسفی

25-مهدی جنت دوست